O Nas

Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności powstało w dniu 23.03.2004 r. Siedziba Tarnobrzeskiego Banku Żywności mieści się przy ul. Sienkiewicza 145 w Tarnobrzegu, gdzie wynajęte zostały pomieszczenia na magazyn oraz biuro. W dniu 13.10.2004 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS jako organizacja pożytku publicznego.

Od początku działalności rozpoczęto starania o pozyskanie dostawców żywności oraz nawiązano kontakt z organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami i przyszłymi odbiorcami. Pierwsze dostawy i rozdysponowanie żywności rozpoczęto pod koniec miesiąca czerwca 2004 r.

Wraz z powstaniem Tarnobrzeskiego Banku Żywności podjęte zostały starania o wstąpienie Banku do Federacji Polskich Banków Żywności, co zaowocowało włączeniem Tarnobrzeskiego Banku Żywności do Europejskiego programu pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PAED. 12.05.2005 Tarnobrzeski Bank Żywności ostatecznie został przyjęty do Federacji Banków Żywności

Naszym celem jest pomoc najuboższym, poprzez pozyskanie jak największej liczby żywności. Głównie jest to żywność programu Unii Europejskiej PAED, aczkolwiek przez cały czas staramy się pozyskiwać żywność od innych. Ogromna ilość żywności jest marnowana i właśnie my staramy się temu zapobiec. Pozyskując żywność, która nie straciła jeszcze przydatności do spożycia jesteśmy w stanie pomóc biednym w większym zakresie, ofiarowując ją organizacjom z nami współpracującymi. Dodatkowo, przy udziale wolontariuszy, organizujemy zbiórki żywności w supermarketach, dzięki czemu sami mieszkańcy wspierają naszą pracę i pomagają innym.

Nasz rejon jest bardzo ubogi, czemu towarzyszy ogromne bezrobocie, a pozyskana żywność daje możliwość, aby ludność tych terenów mimo ciężkich warunków miała możliwość, przynajmniej w minimalnym stopniu otrzymać pomoc.

W naszym banku zatrudnione są 4 osoby. Z Urzędu Pracy przydzielonych zostało 3 stażystów oraz jedna osoba ze środków tej instytucji. Dodatkowo przez cały czas wspierają naszą pracę wolontariusze. Nasz bank cały czas powiększa zakres swojej pracy i w maju 2005 r. został uznany za najprężniej rozwijający się Bank Żywności w Polsce.

Wiadomo, że istnienie takiej instytucji uzależnione jest od środków pieniężnych. Bank ten jest organizacją charytatywną i sama w sobie nie posiada dochodów, jednak korzysta z dotacji. Do tej pory otrzymaliśmy dotację od Urzędu Prezydenta, oraz od osób prywatnych, liczymy również na współpracę i pomoc okolicznych gmin, którym ofiarowujemy żywność.

Zasady działania banków żywności

» zasada prowadzenia działalności bez zysku, realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwanie żywności oraz jej bezpłatny rozdział
» zasada kierowania żywności dla potrzebujących poprzez organizacje dobroczynne
» zasada uczestnictwa wolontariuszy w pracy banku żywności, zapewniająca zachowanie spontaniczności ruchu
» zasada lokalności, określa zasięg działalności, pozwala korzystać z akceptacji miejscowej społeczności oraz wsparcia samorządu, biznesu i mediów
» tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami z zachowaniem apolityczności oraz neutralności ideowej, współdziałanie ponad podziałami.

Funkcje banków żywności

Banki żywności działające na styku biznesu i pomocy społecznej naturalnie spełniają pewne zadania wykraczając poza czystą dobroczynność. Są to funkcje:

» społeczna - polega na pobudzeniu wrażliwości społecznej, budowaniu więzów solidaryzmu z najuboższymi, w szczególności z osobami niedożywionymi lub głodnymi. Owocuje prowadzeniem stałego zasilania bezpłatną żywnością organizacji charytatywnych oraz placówek systemu pomocy społecznej.

» ekonomiczna - polega na partnerstwie z podmiotami rynkowymi (producenci i dystrybutorzy żywności), w celu zmniejszania ich strat ekonomicznych wynikających z kosztów utylizacji, składowania i/lub transportowania. To uproszczenie darczyńcom (firmom) trybu pomocy potrzebującym oraz racjonalizacja procedur występowania do Urzędów Skarbowych w sprawie odpisów od podatku dochodowego i VAT.

» edukacyjna - polega na popularyzowaniu zachowań przeciwdziałających marnotrawstwu żywności. Na edukowaniu dla misji banków żywności partnerów w postaci administracji publicznej, biznesu oraz beneficjentów. To również systematyczne szkolenie wewnętrzne liderów, specjalistów - trenerów i wolontariuszy

» ekologiczna - polega na stałym działaniu prewencyjnym i promocyjnym, w rezultacie którego żywność za pośrednictwem banku żywności w porę w pore zostaje zagospodarowana i trafia do potrzebujących, przez co unika się konieczności jej utylizacji lub co gorsza wyrzucania, a co za tym idzie zanieczyszczania środowiska.

Sposoby działania

» wyszukiwanie, gromadzenie i racjonalna dystrybucja rezerw żywności wyprodukowanej w nadmiarze,
» pozyskiwanie żywności o krótkich terminach przydatności do spożycia lub niehandlowej, np. w wyniku odkształcenia opakowań czy niedoważenia,
» promowanie postaw przeciwdziałających marnotrawstwu żywności lub jej utylizacji,
» organizowanie społecznych zbiórek żywności,