2022

Sprawozdanie z działalnosci Stowarzyszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Sprawozdanie za 2022 rok

2021

Sprawozdanie z działalnosci Stowarzyszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Sprawozdanie za 2021 rok

2020

Sprawozdanie z działalnosci Stowarzyszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Sprawozdanie za 2020 rok

2019

Sprawozdanie z działalnosci Stowarzyszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Sprawozdanie za 2019 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie Umowy z 2019r. o dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji sfinansował zakup środków trwałych i wyposażenia magazynu Tarnobrzeskiego Banku Żywności na łączna kwotę 217 722 zł. W ramach tej Umowy zakupiono samochód chłodnię IVECO, wózek unoszący oraz dodatkowe wyposażenie magazynu i biura. Bank Żywności corocznie przez okres 5 lat zobowiązał się do pozyskania co najmniej 256 ton żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia oraz spełnienia innych wymaganych Umową warunków. Bez wsparcia NFOŚiGW Stowarzyszenia nie byłoby stać na powyższe zakupy, które służą do wykonywania bieżącej działalności statutowej oraz nie mogłoby udzielać wsparcia produktami żywnościowymi osobom najbardziej potrzebującym

2018

Sprawozdanie z działalnosci Stowarzyszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Sprawozdanie za 2018 rok

2017

Sprawozdanie z działalnosci Stowarzyszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Sprawozdanie za 2017 rok

2016

Sprawozdanie z działalnosci Stowarzyszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Sprawozdanie za 2016 rok

2015

Sprawozdanie z działalnosci Stowarzyszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Sprawozdanie za 2015 rok

2014

Sprawozdanie z działalnosci Stowarzyszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Sprawozdanie za 2014 rok

2013

Sprawozdanie z działalnosci Stowarzyszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Sprawozdanie za 2013 rok

2012

Sprawozdanie z działalnosci Stowarzyszenia można zobaczyć/pobrać tutaj: Sprawozdanie za 2012 rok

Historia

Banki Żywności są organizacjami pozarządowymi nie nastawionymi na zysk. Banki nie prowadza działalności gospodarczej. Istotą ich działania jest systematyczne pozyskiwanie żywności z różnorodnych źródeł – przede wszystkim takiej, która nie może ulec zepsuciu lub zniszczeniu. Następnie przed terminem przydatności do spożycia rozdzielają ja pośród lokalnych organizacji dobroczynnych i placówek pomocy społecznej, walczących z głodem i niedożywieniem.

Banki żywności nie prowadza bezpośredniego rozdawnictwa wśród osób potrzebujących. W tym zakresie polegają na organizacjach pozarządowych i grupach samopomocowych, które w ramach całej palety działań socjalnych zajmują się dożywianiem swoich podopiecznych. Dla jakości udzielanej pomocy niezmiernie ważna jest stała współpraca banku z odbiorcami, poznanie szczegółów ich działalności oraz potrzeb.

Banki żywności nie wybierają pomiędzy darowiznami. Przyjmują to wszystko, co oferują im działające na rynku firmy z zastrzeżeniem odpowiedniej daty przydatności do spożycia i jakości towaru. Banki nie dokonują również zakupów żywności dla urozmaicenia asortymentu – nawet za symboliczna odpłatność.

Specyfika darowizn (duże jednorodne partie, często krótkoterminowe) sprawia, że bank żywności jest w stanie zaopatrzyć odbiorców w większość pożądanych przez nich produktów żywnościowych. Dary z banku żywności stanowią więc raczej dodatek do ich całkowitego zapotrzebowania. Wprowadzenie od początku współpracy tego warunku do relacji z odbiorcami pozwala uniknąć rozczarowania i wzajemnych pretensji. Banki żywności odciążają zatem tylko częściowo odbiorców od poszukiwania żywności na własna rękę.

Okazja do wzbogacenia przekazywanych odbiorcom asortymentów żywności są organizowane przez banki żywności zbiórki w placówkach handlowych. Odbywają się one raz lub dwa razy do roku na wiosnę i późną jesienią. Poza zgromadzoną w ich trakcie atrakcyjna żywnością są okazją do publicznego promowania idei walki z głodem i niedożywieniem wśród szerokich grup społecznych.

Z istoty działania banku żywności wypływa także jego potencjalna atrakcyjność dla darczyńców. Mogą być oni zainteresowani jak najszybszym i jak najprostszym rozwiazywaniem swoich zamierzeń filantropijnych, a czasem problemów produkcyjnych czy handlowych. Tym samym „Najszybsze” może oznaczać przekazanie darowizny dla jednego odbiorcy, który gwarantuje niezwłoczny odbiór całej partii towaru, najlepiej jednym środkiem transportu, a ponadto bierze na siebie odpowiedzialność za jego magazynowanie i spożycie w terminie.

„Najprostsze” – znaczy bez wikłania się w żmudny proces analizy licznych podań organizacji charytatywnych, sprawdzania ich wiarygodności oraz komplikacji z odbiorem darów przez organizacje charytatywne, wynikające z braku transportu.

Historia działania

2004

Tarnobrzeski Bank Żywności powstał w marcu 2004r i już w czerwcu tego roku rozpoczęły się pierwsze dostawy żywności. Były to warzywa, owoce, chleb. Później otrzymaliśmy żywność z programu Unii Europejskiej PEAD 2004.

Wśród żywności programu PEAD znalazły się: makaron, ryż, mleko w proszku, w sumie 83 tony żywności.

W 2004roku wspólnie z 90 wolontariuszami przeprowadziliśmy 2 zbiórki żywności.

W pierwszej „Podziel się Posiłkiem” przeprowadzonej w dniach 23 – 24.10.2004r uzbieraliśmy 2669 kg żywności, w drugiej świątecznej zbiórce żywności prowadzonej w dniach 26 – 27.11.2004r uzbieraliśmy 2854kg żywności.

2005

Rok 2005 będzie ważnym okresem dla naszego banku, bo jako członek Federacji Polskich Banków Żywności (od 12.05.2005r) otrzymamy do rozdania ponad 442 tony żywności plus żywność pozyskana we własnym zakresie. Naszym hasłem przewodnim jest to, ze nawet najmniejsza pomoc jest tak samo ważna co inne.

W 2005r objęto wsparciem finansowym 26 000 osób z czego 4 140 osób to mieszkańcy Tarnobrzega i jego sołectw. Wydano 451 462 kg żywności na kwotę 1 211 031,76 zł.

Zorganizowano 3 zbiórki żywności, zebrano 11 402 kg żywności na wartość 43 849 zł.

Stowarzyszenie brało udział w akcji „Napełnij Talerzyk” -20 szkół z Tarnobrzega i okolic otrzymało 11 287 kg żywności, która urozmaiciła posiłki dla dzieci i młodzieży.

Zmiana siedziby Stowarzyszenia od 01.01.2005 roku –Bank Żywności mieści się w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 145, wynajmując 569,80 m² pow. magazynowej, 64 m² pomieszczenia biurowe, rampę oraz do dyspozycji miejsca magazynowe od Handlowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

W tym roku w pomieszczeniach magazynowych wybudowano ze środków Banku chłodnię o pow. ok. 70m³.

2006

» W roku 2006wydano z programu PEAD 1 266 358 kg żywności na wartość 2 488 676,58 zł.
» Od darczyńców otrzymaliśmy 17 696 kg żywności na wartość 84 672,06 zł.
» Inne banki przekazały 50 766 kg żywności na wartość 32 489.60 zł.

Łącznie w 2006r Bank w Tarnobrzegu przekazał 1 334 820 kg żywności na wartość 2 605 838,24 zł.

Objęto pomocą żywnościową 26 000 osób z powiatów: tarnobrzeskiego, stalowo-wolskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego.

Nawiązano współpracę z Urzędem Miasta w Tarnobrzegu i Urzędem Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim i na złożone oferty Stowarzyszenie otrzymało dotacje finansowe w kwotach 40 000,00 zł i 5 000,00 zł.

Przy udziale wolontariuszy przeprowadzono 3 zbiórki żywności. Zebrane produkty trafiły do szkól i osób najbardziej potrzebujących.

2007

Objęto wsparciem żywnościowym 50 organizacji pozarządowych, za pośrednictwem których przekazano żywność dla 31 000 osób.

» Przekazano produkty z programu PEAD 2007 w ilości 1 360 473,84 kg na kwotę 2 291 852,07 zł.
» Od darczyńców otrzymaliśmy 70 481,33 kg na kwotę 89 883,15 zł.
» Podczas zbiórek żywności zebraliśmy 10 636,48 kg na wartość 41 729,26 zł.

Łącznie podopiecznym przekazano 1 441 591,65 kg żywności na wartość 2 423 464,48 zł.

Stowarzyszenie złożyło ofertę w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg, utworzono 13 punktów wydawania żywności. Za otrzymaną dotację w kwocie 40 000,00 zł przekazano 272 168,40 kg żywności na kwotę 536 108,31 zł.

W roku 2007 zorganizowano 3 zbiórki żywności, w której udział wzięło ponad 200 wolontariuszy.

Realizując zadania statutowe Zarząd wspierany jest przez członków Stowarzyszenia i coraz liczniejsza grupę wolontariuszy.

2008

W 2008 roku Stowarzyszenie współpracowało z 57 organizacjami pozarządowymi, które swoją opieką objęły ok. 26 800 osób z powiatu: tarnobrzeskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego. Osoby otrzymywały co miesiąc 5 kg żywności. Na złożona ofertę na zadanie zlecone przez Urząd Miasta Tarnobrzeg Bank Żywności otrzymał 50 000 zł. Otrzymana dotacja pokryła częściowo koszty dystrybucji.

Przekazano najuboższym mieszkańcom Miasta i sołectw Tarnobrzega 246 734, 90 kg żywności na kwotę 572 497,89 zł.

W 2008 roku pozyskano żywność:
» z programu PEAD 1 167 215,40 kg żywności na wartość 2 680 134,76 zł
» od darczyńców 73 979,88 kg żywności na wartość 260 889,39 kg
» zbiórki żywności 13 499,36 kg żywności na wartość 49 963,59 zł

Łącznie pozyskano 1 254 694,64 kg żywności na wartość 2 990 987,66 zł.

Dzięki wsparciu i pomocy Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, burmistrzów i wójtów gmin i wolontariuszy Stowarzyszenie mogło wykonać zadania statutowe i pomagać tak dużej liczbie najuboższych rodzin.

2009

Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” pozyskał darowiznę w postaci artykułów żywnościowych:
» z programu PEAD 1 221 305,73 kg żywności na wartość 3 558 001,50 zł
» od darczyńców 108 027,43 kg żywności na wartość 505 808,66 zł
» zbiórki żywności 12 719,85 kg żywności na wartość 48 441,71 zł

Łącznie pozyskano 1 342 053,01 kg żywności na wartość 4 112 251,87 zł.

W swej działalności Stowarzyszenie kieruje się koniecznością właściwego wykorzystania żywności otrzymanej od darczyńców oraz zagwarantowania odbiorcom ostatecznym dostarczania bezpiecznej żywności zgodnie z ich potrzebami.

Do racjonalnej dystrybucji zgromadzonej żywności Stowarzyszenie podpisało umowy współpracy z 96 organizacjami pozarządowymi, które objęły opieką 22 400 osób.

W Tarnobrzegu utworzono 21 punktów wydawania żywności. Otrzymano dotację z Urzędu Miasta na kwotę 40 000,00 zł.

Przekazano mieszkańcom Tarnobrzega i sołectw 240 453,40 kg żywności na kwotę 603 624,90 zł.

Pracownicy Stowarzyszenia w 2009r sprawując nadzór nad dystrybucja żywności przeprowadzili 22 kontrole w organizacjach pozarządowych.

W pracach Stowarzyszenia brało udział około 400 wolontariuszy przy wsparciu Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, burmistrzów i wójtów gmin współpracujących ze Stowarzyszeniem Tarnobrzeski Bank Żywności.

2010

Realizując zadania statutowe Stowarzyszenia i jego misję Zarząd Stowarzyszenia wspierany przez członków Stowarzyszenia oraz coraz liczniejszą grupę wolontariuszy (ponad 600 osób), Prezydenta, burmistrzów i wójtów przekazał produkty żywnościowe dla 99 organizacji pozarządowych, które objęły opieka 26 220 osób oraz dla osób poszkodowanych w powodzi:
» z programu PEAD 1 416 163,12 kg żywności na wartość 4 549 422,64 zł
» od rodzimych darczyńców 395 295,58 kg żywności na wartość 937 973,22 zł
» zbiórki żywności 31 288,59 kg żywności na wartość 127 607,88 zł.

Łącznie 1 842 747,29 kg żywności na wartość 5 615 003,74 zł.

Stowarzyszenie korzystając z oferty na zadania zlecone Urzędu Miasta Tarnobrzeg otrzymało dotację w kwocie 55 000 zł.

W związku z powodzią przekazano mieszkańcom Tarnobrzega i zalanych sołectw 1 273 374,00 kg żywności na kwotę 1 523 700,37 zł.

Członkowie i wolontariusze brali udział w 3 zbiórkach żywności, przekazując zebrane produkty rodzinom najbardziej potrzebującym.

2011

Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” pozyskało darowiznę w postaci produktów żywnościowych:
» program PEAD 1 592 492,80 kg żywności na wartość 3 002 438 zł
» darczyńcy 147 548,45 kg żywności na wartość 666 548 zł
» zbiórki żywności 19 064 kg żywności na wartość 73 128 zł

Łącznie 1 759 105,25 kg żywności na wartość 3 742 114 zł.

Stowarzyszenie otrzymało dotację z Urzędu Miasta Tarnobrzeg na kwotę 53 340,00 zł. Żywność została rozdysponowana dla około 20 000 osób poprzez 79 organizacji, którymi zostały podpisane umowy współpracy.

Dzieciom i młodzieży przekazano w ramach wypoczynku wakacyjnego i obozów 9 748 kg żywności.

Stowarzyszenie organizowało 3 zbiórki żywności oraz wzięło udział w „Strajku Żywności” organizowanym w związku z obchodami Światowego Dnia Żywności. W obchodach uczestniczyło około 1000 osób – uczniowie, radni, przedstawiciele lokalnych władz, duchowieństwo zamanifestowało swój sprzeciw przeciwko marnowaniu żywności